وبلاگ محمد عظیمی

جدول

جدول تبدیل واحد های علوم تجربی

 

 

yjc


یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک متر = 100 سانتی‌متر

برای تبدیل متر به سانتی‌متر عدد مربوط را × 100 می‌کنیم.

برای تبدیل سانتی‌متر به متر عدد مربوط را تقسیم بر 100 می‌کنیم.

یک متر = 1000 میلی‌متر

برای تبدیل متر به میلی‌متر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل میلی‌متر به متر عدد مربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم.

یک سانتی‌متر = 10 میلی‌متر

برای تبدیل سانتی‌متر به میلی‌متر عدد مربوط را × 10 می‌کنیم.

برای تبدیل میلی‌متر به سانتی‌متر عدد مربوط را تقسیم بر 10می‌کنیم.

یک هکتار = 10000 مترمربع

برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوط را × 10000 می‌کنیم.

برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوط را تقسیم بر 10000 می‌کنیم.

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک لیتر = 1000 سی سی

برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک ‌لیتر = 1000 سانتی‌مترمکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی‌مترمکعب عددمربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل سانتی‌متر مکعب به لیتر عددمربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم.

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می‌کنیم.

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را تقسیم بر 30 می‌کنیم.

یک مترمکعب = 1000 لیتر

برای تبدیل مترمکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می‌کنیم.

برای تبدیل لیتر به مترمکعب عدد مربوط را تقسیم بر 1000 می‌کنیم.

یک ‌مترمکعب = 1000000

سانتی‌مترمکعب

برای‌تبدیل مترمکعب به‌سانتی‌متر مکعب عدد مربوط را× 1000000 می‌کنیم.

برای‌تبدیل سانتی‌مترمکعب به‌متر مکعب عدد مربوط را تقسیم بر1000000 می‌کنیم.

یک کیلومترمربع = 100 هکتار

برای تبدیل کیلومترمربع به هکتار عدد مربوط را × 100 می‌کنیم.

یک تن = 1000 کیلوگرم

برای تبدیل کیلوگرم به تن عدد مربوط را تقسیم بر1000 می‌کنیم

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ محمد عظیمی ] [ نظرات () ]